26 Mart 2012 Pazartesi

ÖSS , YGS , LYS , Tarih Soruları

Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler |

Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda elde
edilen bulgular, burada yaşayanların taş devrinden
sonra, bakır, tunç ve demir devirlerine aynı
zamanda girmiş olduklarını göstermektedir
Bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden
hangisinin doğru olması en güçlü
olasılıktır?

A) Madenleri işlemek için ateşten yararlanmayı
geç öğrenmişlerdir.
B) Yerleşme yeri bakır, kalay ve demir madenleri
bakımından zengindir.
C) Bakır ve tunç eşyalara çok geç gereksinim
duymuşlardır.
D) Taş devri uygarlığını yaşayanlar, demir devrini
yaşayanlardan etkilenmişlerdir.
E) Yerleşme yerinde köklü iklim değişmeleri olmuştur.
(1981-ÖSS)

Çağlar boyunca Türk, İslam ve Hıristiyan kültürlerinin
etkileşimini ortaya koymak isteyen bir
araştırıcı İzmir'e gelmiştir. Çalışmalara başlayacağı
sırada bu araştırıcıya, incelemelerini İstanbul'da
yapması önerilmiş; böyle yaparsa bu konuda
daha çok kanıt bulabileceği söylenmiştir.
İstanbul'un hangi özelliğine dayanılarak böyle
bir öneride bulunulmuştur?

A) Yeni Türk Devleti'nin en kalabalık ve gelişmiş
kenti olmasına
B) Bizans ve Osmanlı dönemlerinde hükümet,
ticaret ve kültür merkezi olmasına
C) Haçlı seferlerinin Anadolu'ya geçiş noktası
üzerinde bulunmasına
D) İstanbul'un, Türklerden önce Araplar tarafından
da kuşatılmış olmasına
E) Halkının değişik kültürlerden gelen araştırıcıları
hoşgörüyle karşılamasına
(1981-ÖSS)

Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin,
ötekinin nedeni sayılıp sayılamayacağını ortaya
çıkarmak için neye bakılmalıdır?

A) Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları
arasında olup olmadığına
B) İki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadığına
C) İki olayın da aynı yerde geçip geçmediğine
D) İki olayın konuları arasında benzerlik olup olmadığına
E) Olayların sonuçları arasında benzerliğe
(1982-ÖSS)

Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki
gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Bazı hayvanları evcilleştirme
B) Giyim kuşamda değişme
C) Tarımla uğraşma
D) Araç ve gereç yapma
E) Toplumsal dayanışma
(1984-ÖSS)

"Eski bir yerleşme yerinde yapılan araştırmada
toprağın en alt katından en üst katına doğru sırayla,
yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç ve demirden
yapılmış araçlara rastlanmıştır."
Sadece bu bilgiler dikkate alındığında, bu
yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden
hangisinin doğru olup olmadığı belli
değildir?

A) Demiri işlemesini en son öğrendikleri
B) Uygarlaşmalarının tarihsel gelişmeye uygun
olduğu
C) İşledikleri ilk metalin bakır olduğu
D) İlk araçlarını taşlardan yaptıkları
E) Topraktan eşya yapmakta ilerlemiş oldukları
(1985-ÖSS)

YGS - LYS • TARİH 9

Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Bölüm 1

Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının
doğru olarak değerlendirilmesi için aşağıdakilerden
hangisinin göz önünde tutulması gerekir?

A) Olayın geçtiği zamandaki koşulların
B) Başka olaylarla benzerliklerin
C) Olayla ilgili değişik yorumların
D) Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun
E) Eleştirinin yapılmış olduğu günün koşullarının
(1986-ÖSS)

Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında
başvurulan yollardan biri olamaz?

A) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma
B) Kaynak taraması yapma
C) Buluntuları inceleme
D) Deney yapma
E) Olaylar arasında ilişki kurma
(1988-ÖSS)

8. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine
göre daha belirgindir?

A) Türkiye Şubat ayının 28'inde NATO'ya girmiştir.
B) Atatürk XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşamıştır.
C) Yazı günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce bulunmuştur.
D) Kars Antlaşması Ekim ayının birinci yarısında
imzalanmıştır.
E) Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne
üye olmuştur.
(1990-ÖSS)

9. Cilalı Taş Devri'nde, yiyecek olarak kullanılmak
üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su
kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış,
taşlardan yapılmış alet ve silahlar daha kesici
hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri
saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır.
Bu açıklamada, Cilalı Taş Devri'nde aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmiş olduğunu
gösteren bir kanıt yoktur?

A) Yerleşik hayata geçilmesi
B) Topraktan eşya yapılması
C) Kullanılan silahların geliştirilmesi
D) Tarım üretimine geçilmesi
E) Yazının bulunması
(1991-ÖSS)

10. Tanım: Tarih insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını,
uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini
yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri
içerisinde inceleyen bir bilimdir.
Durum: İslamiyet'in hızlı yayılmasında, diğer din
ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı
büyüktür. Avrupa'da ve Asya'da ezilmiş ve horlanmış
insanlar, Müslümanları kurtarıcı olarak
karşıladılar.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında
yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsan ilişkileri
B) Neden-Sonuç ilişkileri
C) Yer
D) İnsan topluluklarının yaşayışları
E) Zaman
(1996-ÖSS)

11- Kalkolitik Çağ'da Anadolu'da avcılık önemini
kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak kalkolitik çağ ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Verimli topraklara göç edilmiştir.
B) Yerleşik hayata geçilmemiştir.
C) İnsanların yaşantısı değişmiştir.
D) Hayvancılık yapılmamıştır.
E) Tüketim üretimden çok olmuştur.
(1996-ÖSS)

12. M.Ö. tarihleri Milat Takviminin başlangıcından
geriye doğru gittikçe, M.S. tarihleri ise Milat Takviminin
başlangıcından günümüze doğru geldikçe
sayısal değer olarak artar.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan
hangisine varılabilir?

A) M.Ö. iki tarihten sayısal değeri büyük olan
küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir.
B) M.Ö. iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için
bu iki tarihi toplamak gerekir.
C) M.Ö. bir tarih ile M.S. bir tarih arasındaki süre
bunlardan sayısal değeri küçük olanın sayısal
değeri büyük olandan çıkarılmasıyla
bulunur.
D) M.S. iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için
bu iki tarihi toplamak gerekir.
E) M.S. iki tarihten sayısal değeri küçük olan
büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir.
(1997-ÖSS)

Bölüm 1

13. Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri bulunmadığı
halde, bu yöredeki Çatalhöyük'te bu
madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar
bulunmuştur.
Bu bilgiler Çatalhöyük'te yaşamış kültür ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt
olabilir?

A) İnsanları bir arada yaşamaya zorlayan
bir otorite vardır.
B) Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha
önce kullanılmıştır.
C) Verimli bir bölgede bulunulmasına karşın tarıma
önem verilmemiştir.
D) Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır.
E) Süslenme bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır.
(1999-ÖSS İPTAL)

14. Herodotos'tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin
birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar
düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü
olarak Herodotos gösterilmektedir.
Herodotos'un tarih biliminin öncüsü olarak
kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok
hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak
yazması
B) Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması
C) Tarihi olayların kimler arasında ve ne
zaman olduğunu belirtmesi
D) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi
E) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi
(2000-ÖSS)

15. Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin
pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama
kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt
olabilir?

A) Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem verildiğine
B) Topluluklar arasında ticaret yapıldığına
C) İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine
D) Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine
E) İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna
(2001-ÖSS)

Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler

YGS - LYS • TARİH 11

16. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö.
3000'li yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö.
20001i yıllara alt kültürel kalıntı katları arasında
yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı
yerleşim yerinde M.Ö. 2000'li yılların başlarına
ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt
olabilir?

A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk
edildiğine
B) Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede
yerleşim olduğuna
C) Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna
D) Bölgede yaşayanların metali tanımadığına
E) Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna
(2005-ÖSS)

17. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş,
sonra tapfhk, 4*Ka,Stt|ra madenden yararlanmaları
aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını
B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu
C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde
yaşadıklarını
D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin
aynı olduğunu
E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu
(2006-ÖSS Sos-1)

18. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden
kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli
olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün
arasındaki sürekliliği bozmaz.
Yalnız bu görüşe dayanarak,
I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.
II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.
III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı
etkiler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
(2007-ÖSS Sos-1)

Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler

ÖYS SORULARI

20. Tarih öncesi devirleri inceleyen bir tarihçi en
çok aşağıdaki bilimlerin hangisinden yararlanır?

A) Sosyoloji
B) Arkeoloji
C) Coğrafya
D) Kronoloji
E) Olaylar arasında ilişki kurma
(1988-ÖYS)

21. Tarihe yardımcı bilimlerden "Kronolojinin" ilgi
alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan topluluklarının dilleri
B) Eski paralar ve bunlar üzerindeki damgaların
anlamları
C) Eski yazılar
D) Toplumların gelenek ve görenekleri
E) Olayların gerçekleşme zamanı
(1991-ÖYS)

Bölüm 1

23. İnsan topluluklarını ve toplumlar arasında geçmişte
meydana gelen olayları, yer göstererek inceleyen
ve bu olaylar arasındaki neden-sonuç
ilişkilerini kaynaklara dayanarak araştıran bilim
dalına "Tarih" denir.
Bu tanımda Tarih Biliminin hangi özelliği yoktur?

A) Eski devirleri aydınlatması
B) Kronolojiye yer vermesi
C) Olayların analizini yapması
D) Belgelerden yararlanması
E) Olayların geçtiği yeri belirtmesi
(1992-ÖYS)

24. Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?

A) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanılmasını
sağlamakla
B) İktisadi faaliyetlerin gelişimini kontrol etmek-
C) Olayları sınıflandırarak öğrenimi kolaylaştırmakla
D) Dönemin koşullarını yargılamakla
E) Toplumların coğrafî koşullarını belirlemekle
(1993-ÖYS)

12 YGS - LYS • TARİH

22. Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve
alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangi
sırayla yararlanmaya başlamışlardır?

A) Toprak-Taş-Maden
B) Toprak-Maden-Taş
C) Taş-Maden-Toprak
D) Taş-Toprak-Maden
E) Maden-Taş-Toprak
(1992-ÖYS)

19- Aşkabat yakınlarında Anav'daki bir kurganda yapılan
kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış
bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el
değirmenleri ve evlerde kömür haline gelmiş
buğday ve arpa taneleri, yine aynı katta üzerleri
boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma
çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır.
Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Sanatla uğraşıldığı
B) Bir yerleşim alanı olduğu
C) Tahıl ürünlerinin tanındığı
D) Topluluk halinde yaşanıldığı
E) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı
(2008-ÖSS Sos-1)

Bölüm 1

26. Yeni Taş (Cilalı Taş) Devri yerleşim alanlarından
bîri olan Konya Çatalhöyük'ün, insanlık
tarihi açısından, aynı devre ait Çayönü yerleşim
alanından farklı olan özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Yerleşik hayata geçilmesi
B) Bakırdan yapılmış süs eşyalarına rastlanılması
C) Heykelciklerin bulunması
D) İlk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmesi
E) Hayvanların evcilleştirildiğini gösteren buluntulara
rastlanılması
(1998-ÖYS)

C E V A P L A R

1. D 2. B 3. A 4. D 5. E 6. A
7. D 8. E 9. E 10. E 11. C 12. A
13. D 14. A 15. C 16. B 17. A 18. E
19. E 20. B 21. E 22. D 23. B 24. C
25. B 26. D

Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler

ÖSS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

1. Toplumlar tarih çağlarını aynı dönemde yaşamamışlardır.
Paragrafta belirtildiği gibi bir toplumun
Taş Devri'ni yaşarken diğer süreçleri yaşamadan
Maden Devri'ni yaşaması, ancak başka bir toplum
tarafından etkilenmesi ya da yönlendirilmesi
ile mümkündür.
Yanıt D

2. Türk-İslam ve Hıristiyan kültürleri ile ilgili, bilimsel
ve zengin belgelerle desteklenmiş bir araştırma
yapmak istersek, gideceğimiz en önemli şehir
kuşkusuz İstanbul'dur; çünkü bu şehir B seçeneğinde
belirtildiği gibi, başta Bizans ve Osmanlı
gibi önemli devletlere başkentlik yapmıştır.
Yanıt B

3. Herhangi bir olayın nedenini araştırırken kendisinden
önce meydana gelen olay ya da olayların
sonuçlarına bakmak tarihin tanımında olan neden-
sonuç ilişkisinin bir gereğidir.
Yanıt A

4. Tarih Öncesi Devirler Taş Devri ve Maden Devri
olarak ikiye ayrılır. Ayrım yaparken dikkat edilen
nokta, bu dönemde yapılan araç-gereçlerin niteliğidir.
Yanıt D

5. E seçeneğinde verilen "Topraktan eşya yapmakta
ilerlemiş oldukları" bilgisi paragraftan çıkarılacak
bir sonuç değildir. Çünkü paragrafta, çıkartılan
araç-gereçlerin niteliği ile ilgili bir bilgi verilmemektedir.
Yanıt E

6. Tarihi olayları ve olaylarda rol alan kişi ve toplumların
değerlendirmesini yaparken bilimsellik
ilkesine de bağlı olarak, o dönemin koşulları göz
önüne alınmalıdır. Olayları günümüz bakış açısıyla
değerlendirmek bu olayları, doğru olarak
kavramamıza engel olabilir.
Yanıt A

YGS - LYS • TARİH 13

25. Maden Devri insanları, önce bakır, sonra tunç,
daha sonra da demir devrini yaşamışlardır.
Devirlerin bu sıraya göre yaşanması aşağıdakilerden
hangisinin bir göstergesidir?

A) İklim koşullarının değiştiğinin
B) Giderek daha dayanıklı araçların yapıldığının
C) İnsanların dağınık halde yaşadığının
D) Madenlerin aynı zamanda bulunduğunun
E) Yazının geç bulunduğunun
(1997-ÖYS)

Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Bölüm 1

7. D seçeneğinde verilen "deney yapma" tarihin
yöntemleri arasında değildir.
Yanıt D

8. A, B, C ve D seçeneklerinde olayların yılı belli
değilken E seçeneğinde Türkiye'nin 1932 yılında
Milletler Cemiyeti'ne üye olduğu belirtilmiştir. Bu
nedenle E seçeneği daha net bir tarih belirlemesidir.
Yanıt E

9. Paragrafta verilen bilgide yazılı herhangi bir belgenin
varlığından bahsedilmemektedir. Zaten
yazı Maden Devri'nin sonunda bulunmuştur.
Yanıt E

10. Tanım cümlesinde tarihin tanımı yapılıp yer ve
zamanın belirtilmesi gerekliliğinden bahsedilirken;
durum cümlesinde yer belirtilmekte; ancak
zamandan bahsedilmemektedir.
Yanıt E

11. Kalkolitik Çağ, (Cilalı Taş Devri) insanların yerleşik
hayata geçtiği, tarımsal üretimin başladığı
çağdır. Bütün bunlar, göçebe, tüketici bir yaşam
süren insanoğlunun bu dönemle birlikte yaşamının
değişmesi sonucunu doğurmuştur.
Yanıt C

12. Soru kökünde verildiği gibi M.Ö. tarihler Milat
olarak kabul edilen 0 tarihine yaklaştıkça küçülür.
Bu da M.Ö. tarihlerde sayısal değeri büyük
olan tarihin sayısal değeri küçük olana göre daha
eski bir tarihi göstermesi anlamına gelir. Örneğin
M.Ö. 3000; M.Ö. 2500'den daha eski bir
tarihtir. M.S. 1975 ise M.S. 2007'den daha eski
bir tarihtir.
Yanıt A

13. Konya'da bakır ve kurşun madenleri olmadığı
halde, burada yapılan kazılarda bu madenlerden
yapılmış süs eşyası ya da başka araç-gereçlerin
bulunması, bu madenlerin bu bölgeye ticaretle
geldiğinin basit bir göstergesidir.
Yanıt D

14. Herodotos'u tarih biliminin ilk öncüsü yapan,
onun bilgilerini yansız olarak aktarmaya çalışmasıdır.
Diğer seçenekler Herodotos'tan önce
de olan çalışmalardır.
Yanıt A

15. Eski yerleşim yerlerinin çoğunda yapılan kazılarda
benzer araç-gereçlerin bulunması, ihtiyaçların
benzer olduğunun göstergesidir.
Yanıt C

16. Kültürel kalıntı; savunma, beslenme, giyinme gibi
temel ihtiyaçlarla ilgili elde edilen buluntulardır.
Yapılan kazılarda bu tür araç-gereçlerin bulunması
burada insanların yaşadığının bir göstergesidir.
Yanıt B

17. İlk önce taştan yararlanan insanoğlu, çevresini
tanıdıkça ve keşifler yaptıkça giderek daha büyük
bir gelişme göstermiştir. Bu da bilgi birikimlerinin
artması anlamına gelir.
Yanıt A

18. Tarihte görülen olaylar zaman içerisinde benzerlik
gösterse de, bu olaylar hiçbir zaman birbirinin
aynısı değildir. "Tarih tekerrürden ibarettir." sözü
bu anlamda doğru bir yargı değildir. Bununla birlikte
tarihi olaylar birbirleriyle neden-sonuç ilişkisi
açısından ilgilidir. Bir olayın sonucu, bir başka
olayın nedeni olabilir. Bu nedenle II ve III numaralı
cümleler doğru yanıttır.
Yanıt E

14 YGS - LYS • TARİH

Bölüm 1

ÖYS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

20. Tarih çağları yazının bulunmasıyla başlar. Tarih
öncesi dönemleri incelerken, o dönemle ilgili
araştırmalar, kazılar yapan bilimden yani arkeolojiden
yararlanılır.
Yanıt B

21,
22.
23.

Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler

26. Cilalı Taş Devri yerleşim merkezlerinden Çatalhöyük,
ilk şehir yerleşim merkezi; Çayönü ise ilk
üretim yeri olarak kabul edilir.
Yanıt D

İnsan topluluklarının dilleri Filoloji'nin
Eski paralar Nümizmatik'in
Eski yazılar Paleografya'nın
Toplumların gelenek ve görenekleri, kültürleri Etnografyamın
inceleme alanıdır.
Olayların zamanını belirleme ve buna göre sıralama
Kronolojinin alanıdır.
Yanıt E

Tarih öncesi dönemlerde insanların ilk önce taştan
baltalar yapmıştır. Daha sonra ateşi bulmuşlar
ve yerleşik yaşamla birlikte topraktan araçgereç
yapmışlardır. Daha sonra da madenleri işlemeye
başlamışlardır. Bu durumda sıralama;
taş-toprak-maden olacaktır.
Yanıt D

Verilen tanımda kronoloji yani "zaman" öğesine
yer verilmemiştir.
Yanıt B

YGS - LYS • TARİH 15

24. Tarihi, çağlara ayırmanın en önemli amacı tarih
öğrenimini kolaylaştırmaktır.
Yanıt C

25. Maden Devri sırasına göre; Bakır-Tunç ve Demir
Devri olarak yaşanmıştır. İnsanlar gerek beyinsel
gelişimlerine bağlı olarak, gerekse ihtiyaçlarının
onları yönlendirmesi sonucu, bakırdan sonra
daha dayanıklı olan "tunç"u, sonra da onlardan
daha dayanıklı olan "demiri kullanmışlardır.
Yanıt B

19. Anav, Türk Tarihi ile ilgili en eski yerleşim merkezlerinden
biridir. Soru burada yapılan kazılarda
elde edilen buluntulara göre ulaşılmayacak
bilgiyi istemektedir. Çömleklerin üzerleri şekillerle
süslenip boyandığına göre sanatla uğraşılmıştır.
Evlerde kömür haline gelmiş buğday ve arpa
tanelerine rastlanıldığına göre burası bir yerleşim
alanıdır ve tahıl ürünleri tanınmaktadır. Yapılan
kazıda bir köy bulunduğuna göre topluluk halinde
yaşanılmaktadır. El değirmenlerinin bulunmasından
üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı
sonucu çıkmaz. Bu durumda doğru yanıt E seçeneğidir.
Yanıt E